معرفی

مشخصات فردی

حسن کفایتی

نام - نام خانوادگی : حسن   کفایتی

سوابق تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی آلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

حسن کفایتی
حسن کفایتی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    دانشیار
^